Cieľom auditu je poskytnúť vám čo najobjektívnejší obraz o tom, ako spĺňate zásady GDPR a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Audit slúži na overenie, či sú zásady GDPR implementované správne a či sú vo vašej spoločnosti skutočne dodržiavané. Audit je možné vykonať aj u organizácie, s ktorou máte uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.

V oboch prípadoch je vykonávaný pre vašu bezpečnosť, aby ste vy mali dostatok informácií o tom, ktoré procesy a oblasti riadenia vo vašej spoločnosti sú v súlade s GDPR, ktoré nie, a aké sú možnosti pre odstránenie nedostatkov.

Počas realizácie auditu čerpáme z najaktuálnejších metodík a usmernení Úradu pre ochranu osobných údajov, z legislatívy SR (zákonník práce a iné), a iných kvalitných zdrojov, ktoré garantujú najvyššiu možnú mieru bezpečia pre vašu organizáciu.

Ako audit prebieha

  • Rozhovormi a dotazníkmi overíme, či sú správne definované účely, právne základy, zásady spracúvania možné riziká, technické a personálne zabezpečenie voči riziká, ako aj správnosť dokumentácie a zmlúv.
  • Dĺžka auditu sa odvíja od veľkosti vašej spoločnosti a rozsahu spracúvaných údajov.
  • Výstupom auditu je písomná správa a konzultácia s návrhom riešení, ktoré vám pomôžu lepšie zosúladiť vaše existujúce procesy a dokumentáciu s legislatívnymi požiadavkami.
  • Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba získavajú výročný audit zadarmo.