Slovenská republika začína fungovať na tzv. „COVID AUTOMATE“. Aktuálne informácie pre zamestnávateľov platné od 8. 2. 2021

COVID AUTOMAT je monitorovací a signalizačný systém. Poskytuje včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy, aby mohol zdravotnícky systém podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy. Regionálne môže byť situácia veľmi odlišná v rámci Slovenskej republiky, a teda aj opatrenia by mali odzrkadľovať odlišné ciele a potreby na regionálnej úrovni.

Zdroj: uvzsr.sk, str. 13

Čo majú urobiť zamestnávatelia

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa vyhlášky č. 47/2021 zo dňa 05.02.2021 (ďalej len “Vyhláška”). 

Vyhláška ukladá zamestnávateľom isté nové povinnosti, ale aj práva. Zmieňme tie najpodstatnejšie – zákaz alebo umožnenie vstupu do prevádzky, na pracovisko, do priestorov zamestnávateľa. 

Podmienka vstupu na pracovisko od 10. 2. 2021

Podľa § 2 ods. 1  až 4 Vyhlášky je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa  predloženie jedného z dokladov:

 • potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
 • potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 • príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 5 vyhlášky. 

Do predloženého dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť, a to za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa Vyhlášky. 

Ak zamestnanec nepredloží jeden z vyššie menovaných dokumentov, tak nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a zamestnávateľ mu odoprie vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa. 

POZOR! V COVID AUTOMATE pri IV. stupni varovania je nariadený home-office všade, kde to je možné + kontrola testov. 

Čím sa má zamestnanec preukázať

Negatívnym testom

Negatívny test, a to ako PCR, tak aj AG test, nesmie byť starší viac ako :

 • 7 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do III. alebo  IV. stupňa varovania (v období od 10. februára do 19. marca 2021)
 • 14 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do II. stupňa varovania (v období od 15. februára  do 19. marca 2021)
 • 21 dní v prípade, že ide o zamestnávateľa v rámci okresu, ktorý je zaradený do I. stupňa varovania (v období od 15. februára  do 19. marca 2021)

Potvrdením od lekára

Ak má zamestnanec niektorú z výnimiek § 2 ods. 5 písm. a), b), e) až j) Vyhlášky, tak namiesto testu je povinný predložiť doklad vystavený jeho poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria. 

Takáto výnimka platí v týchto prípadoch:

 • ide o osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
 • ide o osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu, 
 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
 • ide o osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • ide o onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
 • ide o osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Čestným vyhlásením

Ak zamestnanec nemá test ani doklad vystavený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, tak, môže predložiť  čestné vyhlásenie, ale len v prípadoch § 2 ods. 5 písm. e) až i) Vyhlášky:

 • ide o osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • ide o osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
 • ide o osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
 • ide o onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

V čestnom vyhlásení musí byť uvedené, že osoba, ktorá predkladá čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, ak by sa čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Potvrdením o očkovaní

Za účelom umožnenia vstupu na pracovisko môže zamestnanec predložiť na nahliadnutie doklad o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Na záver

Situácia je pre mnohých z nás, ktorí chceme pristúpiť zodpovedne ku ochrane bezpečia a zdravia našich zamestnancov, náročné. Na jednej strane je tu reálne riziko ochorenia, ktoré zasahuje do našej duševnej pohody, pocitu bezpečia a istoty. V neposlednom rade, mnohí z nás už pocítili trpké skutočnosti, ktorú korona prináša do našich rodín, medzi priateľov, v susedstvách či priamo na pracovisku.

K týmto javom sa pridáva frustrácia z neustále sa meniacich opatrení a obmedzenia našich občianskych práv a slobôd, ktoré sme ešte donedávana považovali za nedotknuteľné. Ostáva si priať, nech toto obdobie prežijeme v zdraví a nech z neho vyjdeme posilnení.


Článok pre vás pripravili

Martina Javůrková, MBA pôsobíla 15 rokov ako konzultantka a manažérka v regióne EMEA. Od roku 2013 vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., v ktorej zároveň aktívne pôsobí ako senior konzultantka, lektorka a mentor. Venuje sa auditom a implementácii GDPR v malých a stredných podnikoch, nastavovaniu firemných procesov a stratégií.

JUDr. Katarína Kročková  z kancelárie Kročka & Partners s.r.o.: Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii. V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019).


Užitočné dokumenty:

Odporúčame zamestnávateľom priebežne sledovať stránky UVZSR www.uvzsr.sk.