Dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko. Aktualita pre zamestnávateľov (11/2021)

Dňa 15.11. 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 412/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktorý upravuje dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa.

Zmien je viacero, do osobitnej pozornosti si dovoľujeme dať Zákon č. 311/ 2001 Z.z. – Zákonník  práce, kde v § 250b pribudli nové odseky 6 a 7, ktoré upravujú dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom. 

Doplnené odseky, ktoré sa uplatňujú v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

Zákon č. 311/ 2001 Z.z. – Zákonník  práce §250, odsek 6

Právny výklad

Zákonodarca ods. 6 doplnil, že počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Praktická aplikácia 

Zamestnávateľ v prvom rade postupuje v zmysle platnej vyhlášky a účinného opatrenia osobitného predpisu (ďalej len Vyhláška). 

V prípade, že pracovisko zamestnávateľa sa na nachádza vo farbe COVID AUTOMATU, ktorá podmieňuje vstup zamestnanca na pracovisko, aktuálne (11/2021) červená, bordová a čierna, zamestnávateľ umožní vstup do prevádzky iba zamestnancovi, ktorý:  

  • je očkovaný, t.j. najmenej 14 dní od podania druhej dávky,
  • je testovaný, t.j. predloží PCR  test nie starší ako 72 hodín alebo AG test nie starší ako 48 hodín,
  • prekonal ochorenie počas uplynulých 180 dní.

Zabezpečenie testov alebo testovania je povinnosťou zamestnávateľa. V prípade, že zamestnanec s povinnosťou testovať sa nedostane ku testu včas, vzniká prekážka na strane zamestnávateľa

Neočkovaným zamestnancom, ktorí testovanie odmietnu, zamestnávateľ neumožní vstup na pracovisko. V tomto prípade vzniká prekážka v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ takého zamestnanca nesmie prepustiť, môže mu však nariadiť neplatené voľno alebo nariadiť čerpanie dovolenky.

Neočkovaným zamestnancom, ktorí neprekonali ochorenie, a umožňuje to charakter ich práce, môže zamestnávateľ nariadiť prácu z domu, v tom prípade sa nemusia testovať. 

Zákon č. 311/ 2001 Z.z. – Zákonník  práce §250, odsek 7

Ďalšie doplnené ustanovenie  ods. 7 sa vzťahuje na situáciu, ak nebol vydaný osobitný predpis (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva). Vtedy zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia. 

V tomto prípade však podľa stanoviska Inšpektorátu práce zverejneného v reakcii na Zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca. Rozhodnutím zamestnávateľa o neumožnení vstupu na pracovisko a výkonu práce vznikne prekážka v práci na strane zamestnávateľa v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie a otázniky

Tieto zmeny budú platiť do 30. apríla 2022.

Podmienky, akým spôsobom budú bezplatne dodané testy v zmysle § 250b ods. 6 určí vláda Slovenskej republiky. Aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov uvádzajú, že testy môže zamestnávateľ nakúpiť sám a následne požiadať o preplatenie štát, alebo ich môže získať priamo sám a dať preplatiť z rezerv štátu.

Momentálne nie sú ujasnené detaily o distribúcií testov, ktorá zrejme bude prebiehať vo vlastnej réžii zamestnávateľa. Nie je zatiaľ jasné, či budú uznané aj AG samotesty, alebo bude nutné zabezpečiť na pracovisku MOM, prípadne využiť MOM zriadenú v lokalite zamestnávateľa. Aktuálne sa zvažuje povinnosť testovania neočkovaných zamestnancov, ktorí neprekonali ochorenie, 2x týždenne, časový interval zatiaľ nie je určený.

Sankcie pre zamestnávateľov v prípade porušenia, ktoré môže uložiť Regionálny úrad verejného zdravotníctva, môžu dosahovať výšku 150 – 20.000 eur. Výnimky z povinnosti pre menších zamestnávateľov zatiaľ nie sú schválené.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti s novou povinnosťou spracúvania osobných údajov si dovoľujeme Vás upozorniť aj na nutnosť vypracovať Informačný systém a súvisiacu dokumentáciu v súlade s GDPR a národným zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odporúčame vytvoriť nový informačný systém (IS) COVID – 19 a v ňom definovať kategórie dotknutých osôb, kategórie spracúvaných osobných údajov, účel, právny základ a ostatné náležitosti. Právnym základom v tomto prípade bude GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c) v súbehu s čl. 9, ods. 2. 

Zdroje:


Článok pre vás pripravili

Martina Javůrková, MBA pôsobíla 15 rokov ako konzultantka a manažérka v regióne EMEA. Od roku 2013 vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., v ktorej zároveň aktívne pôsobí ako senior konzultantka, lektorka a mentor. Venuje sa auditom a implementácii GDPR v malých a stredných podnikoch, nastavovaniu firemných procesov a stratégií.

JUDr. Katarína Kročková  z kancelárie Kročka & Partners s.r.o.: Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii. V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019).