Stáž z pohľadu zákonníka práce

Stáž je stále populárnejší koncept, ako môže budúci zamestnanec spoznať svojho zamestnávateľa a vyskúšať si novú prácu. Zamestnávateľ zase získava cennú príležitosť spoznať potencionálneho budúceho zamestnanca inak ako za stolom v miestnosti na vedenie pracovných pohovorov. S JUDr. Ivanou Zmekovou sme sa rozprávali o tom, čo také stážovanie obnáša z pohľadu zákonníka práce.

Pozná zákonník práce pojem “stáž”?

V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista.

V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces vzdelávania, nadobúdania, rozvíjania zručností, skúseností, schopností, prepojenie teórie s praxou. Zároveň môže byť prostriedkom, ktorý pomôže získať zamestnanie. Na strane subjektov ponúkajúcich stáže (rôzne spoločnosti, inštitúcie čo organizácie) je to predovšetkým príležitosť spoznať a vyskúšať budúceho potenciálneho zamestnanca.

Stáže vznikli ako reakcia na pracovný trh, na ktorom zamestnávatelia hľadajú mladých ľudí, absolventov, ktorí majú okrem vzdelania aj predošlé skúsenosti v tom – ktorom odbore. Práve realizovanie stáži zamestnávateľmi a ich využitie stážistami predstavuje vhodný nástroj na splnenie tejto podmienky pracovného trhu na oboch stranách.

Pracovná stáž nie je druhom pracovného pomeru. Je pomenovaním určitej činnosti, ktorá môže byť stážistom vykonávaná ako full- time (určená najmä pre neštudentov), resp. ako part – time (využívaná predovšetkým študentmi).

Aké sú možné riziká a aké povinnosti vyplývajú zúčastneným stranám?

Riziká by som zhrnula do nasledovných štyroch bodov: Vzhľadom na to, že v Európskej únii nie je stanovená povinnosť platiť za stáž, môže dôjsť zo strany spoločností ponúkajúcich stáže mladým ľudom k zneužívaniu ich potenciálu a ich využitiu ako ,,lacných pracovných síl“. Ďalším problémom je absencia právneho základu, t. j. nie je stanovená kontraktuálna povinnosť na výkon stáže. To znamená, že jej výkon môže byť realizovaný titulom tak ústnej dohody, ako i písomnej dohody. Pri písomnej dohode potom môžeme hovoriť tak o nepomenovanej dohode, ktorá je tzv. šitá na mieru a potreby zúčastnených strán, ako aj o dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru upravených v príslušných ustanoveniach Zákonníka práce.

Mnoho stáží je realizovaných bez akéhokoľvek predchádzajúceho študijného, metodického, mentorského plánu. Stáž, ktorá nemá koncepciu, nie je zameraná na určitý cieľ, nemá pre mladého človeka žiadny prínos (ani osobný, a možno ani finančný) a reálne tak stážista predstavuje už vyššie spomínanú lacnú pracovnú silu, ktorá je využívaná často krát len na administratívnu a kancelársku agendu. Problém nastáva i v oblasti sociálnej politiky, ako i v plnení odvodovej povinnosti.

Vyššie uvedené je na zvážení každého, kto pracovnú stáž ponúka a hľadá. A to najmä s ohľadom na práva a povinnosti na oboch stranách, ako aj výhody, ktoré stáž prinesie, resp. priniesť má (a to tak na strane stážistu, ako aj spoločnosti ponúkajúcej stáž).

Kedy stáž je a kedy nie je výhodná?

Stáž je výhodným riešením v prípade, že subjekt ponúkajúci stáž má záujem o získanie šikovného mladého človeka so záujmom pracovať, rozvíjať svoje schopnosti, o nové nápady, riešenia, ale aj moderný a iný pohľad na vec, ktorý môže mladý človek priniesť.  Stáž umožňuje šetrenie času v prípade rozsiahlej agendy, ktorú možno rozdeliť medzi viacerých. Subjekt poskytujúci stáž môže zvážiť stáž aj v prípade, že je pre neho dôležité získanie flexibilného pracovníka, ktorý môže pracovať z domu online alebo priamo vo firme, ale stáž ponúka výhody aj keď ide o preverenie si schopností, zručností a vhodnosti výberu stážistu ako potenciálneho budúceho zamestnanca (pred uzatvorením pracovného pomeru a jeho možného rýchleho skončenia). V neposlednom rade môže subjekt poskytujúci stáž získať výhodu vo forme návrhov, resp. projektov, ktoré by v agentúrach stáli niekoľkonásobne viac peňazí.

Stáž nie je výhodným riešením, ak subjekt ponúkajúci stáž má záujem využiť stážistu iba ako silu na pomocné práce ako administratíva a pod. (v takomto prípade sa potlačí zmysle stáže ako procesu vzdelávania), nemá dostatočnú personálnu základňu pre koučovanie a mentoring stážistu a nemá záujem rozšíriť svoj tím o ďalšieho člena (stážistu, ktorý by mal byť potenciálnym zamestnancom).

Z pohľadu stážistu je stáž výhodným riešením, ak mladý človek má záujem o získanie praktických skúseností, schopností, vedomostí z praxe v konkrétnom odbore, získanie nových zručností, preukázanie svojich schopností, zručností a vedomostí, o lepšie uplatnenie sa na trhu práce, pomoc pri výbere zamestnania a pri samotnom zamestnaní, zoznámenie sa s pracovným prostredím a nadviazanie nových kontaktov

Aké typy zmlúv sú vhodné pre stáže?

Pracovná stáž môže byť vykonávaná na rôznych právnych základoch. Jedným z nich je „Dohoda o neplatenej stáži“ uzavretá medzi spoločnosťou, organizáciou, resp. inštitúciou v písomnej forme. Uplatňuje sa pri neplatených stážach. Z dôvodu právnej istotu, potreby vymedzenia práv a povinností, odporúčame písomnú formu dohody. V prípade ak sa zamestnávateľ rozhodne za stáž platiť môže uzavrieť niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 a nasl. Zákonníka práce, a to:

  • Dohodu o brigádnicej práci študenta (vhodná pre študentov mladších ako 26 rokov)
  • Dohodu o vykonaní práce (vhodná aj pre tých, ktorý nie sú študentami)
  • Dohodu o pracovnej činnosti (vhodná aj pre tých, ktorý nie sú študentami)

Zamestnávateľ je predovšetkých povinný uzavrieť so stážistom niektorú z vyššie uvedených dohôd. Rovnako je povinný oboznámiť stážistu s pracovným prostredím, pracovnými predpismi a právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu, ktorú bude vykonávať, ako aj predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň je povinný vytvárať stážistovi podmienky na riadne plnenie úloh, ktoré má podľa dophody vykonávať, samozrejme pod dohľadom mentora.

Čo hovorí legislatíva na problém, ktorému často čelia mnohí stážisti – škola ich nechce uvoľniť na prax. Musí škola študentovi umožniť stáž?

Ak má študent záujem o stáž, je na ňom, aby si prispôsobil čas svojim povinnostiam. Študent je povinný, v prípade, že vie, že sa nemôže výučby zúčastniť, žiadať o uvoľnenie z výučby, v prípade, že to nie je pravidlom. Prípadne, ak by išlo o pravidelnú absenciu, je vhodné dohodnúť medzi študentom a školou individuálny učebný plán. Bez schválenia a súhlasu školy nie je možné vykonávať stáž v priebehu školského (SŠ) alebo akademického (VŠ) roka.

Môže stážista pracovať zadarmo? Za akých podmienok?

Či bude dostávať stážista za svoju činnosť (stáž) v spoločnosti odmenu, závisí od rozhodnutia subjektu ponúkajúceho stáž. Je možná tak platená, ako aj neplatená stáž (za určitých podmienok). Neplatenou sú spravidla stáže kratšieho trvania (max. 2 – 4 týždne). Odmenou stážistu je v takomto prípade zaúčanie, odovzdávanie vedomostí, zručností, skúseností a pod. Pri neplatenej stáži je však potrebné, aby bola vykonávaná na základe dohody o neplatenej stáži -ide o vyššie spomenutú dohodu, ktorá nie je upravená v Zákonníku práce –  nakoľko v podmienkach slovenskej legislatívy je bezplatná práca možná iba v prípadoch, že ide o výpomoc medzi príbuznými, absolventskú prax, dohodu o dobrovoľníckej činnosti alebo nepomenovanú dohodu o neplatenej stáži.

V tomto smere by som chcela podotknúť, že aj z neplatenej stáže sa neskôr môže stat platená stáž. Závisí to aj od samotného stážistu, ako preukáže svoje schopnosti,  vedomosti a zručnosti, resp. svoj pracovný potenciál a samozrejne aj od možností subjektu ponúkajúceho stáž.

Ďakujeme za rozhovor.

JUDr. Ivana Zmeková absolvovala právnicku fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Štúdium ukončila rigoróznou skúškou „Znalec a odborník v trestnom konaní” v roku 2004, kedy jej bol udelený titul JUDr., a roku 2008 absolvovala s vyznamenaním odbornú justičnú skúšku. Profesionálne sa venuje právnickej praxi 15 rokov a jej pracovné skúsenosti zahŕňajú širokú škálu právnej problematiky, najmä občianske a obchodné záväzkové právo, právo obchodných spoločností, finančné a daňové právo, pracovné právo, autorské právo, právo nehnuteľností, ochrana spotrebiteľa, rodinné právo.

Autor: Martina Javůrková, MBA

Pridajte Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.