Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody

Na rozdiel od spravidla verbálne vyjadrenej pracovnej ponuky, pracovná zmluva je záväzným právnym dokumentom, ktorá zakladá pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je potrebné podpísať ju pred nástupom do zamestnania a dokument musí obsahovať isté povinné náležitosti. Podpisom zmluvy sa stávate jednou zo zmluvných strán a vzťahujú sa na vás ustanovania Zákonníka práce.

V zmysle platných zákonov od zmluvy môžu obe strany odstúpiť bez udania dôvodov pred začatím pracovného pomeru alebo počas skúšobnej doby, ak bola dohodnutá. Neodporúčam to však robiť, a ak už áno, tak len z mimoriadnych a zásadných dôvodov.

Zamestnanie

Zamestnanie je definované ako závislá práca a vzťahuje sa naň definícia zakotvená v § 1 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého

za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.

Podľa druhej vety § 1 ods. 3 Zákonníka práce

závislou prácou nie je podnikanie alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.

Ak teda zamestnávateľ požaduje napríklad živnostenský list, tak nemôže podpísať pracovnú zmluvu, zamestnancom môže byť len fyzická osoba.

Pracovná zmluva

Obsah pracovnej zmluvy je definovaný § 43 Zákonníka práce a musí obsahovať tieto údaje:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika (náplň práce)
 • miesto výkonu práce (môže byť odlišné od adresy zamestnávateľa)
 • deň nástupu do práce
 • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve
 • okrem toho by mal zamestnávateľ do pracovnej zmluve uviesť aj výplatne termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Nepovinné údaje v pracovnej zmluve spravidla obsahujú:

 • čas na ktorý bol pracovno-právny vzťah uzavretý, či na čas určitý či neurčitý
 • skúšobnú dobu (max. 3 mesiace) musí byť písomne a nemožno ju dodatočne meniť
 • úprava pracovného času

Zmluva, ktorá neobsahuje povinné náležitosti alebo obsahuje právne nesprávne body je v daných bodoch neplatná. Ak v spoločnosti pôsobí odborová organizácia, tak niektoré body, (napríklad výška platu) sú dohodnuté na úrovni kolektívnej zmluvy.

Dajte si záležať na tom, aby nový zamestnanec dostal dostatok času na prečítanie pracovnej zmluvy a otázky ku nej. Buďte pripravený odpovedať a vysvetliť mu nejasnosti, ušetrí vám to kopu práce a komplikácií neskôr. Uistite sa, že jednotlivým bodom zamestnanec rozumie rovnako, ako vy. Toto porozumenie vám to ušetrí náklady spojené s predčasným odchodom zaškoleného pracovníka.

Pracovný poriadok

Okrem pracovnej zmluvy sa nástupom do zamestnania zamestnanca tiež zaväzujete k dodržiavaniu pracovného poriadku. Jeho súčasťou by mal byť aj organizačný poriadok, hoci ten môže byť osobitným dokumentom. Pracovný poriadok môže byť – a spravidla v praxi aj býva – doplnený a odkazujúci na interné smernice a záväzné postupy pre rôzne interné procesy. Hlavne však  podrobnejšie definuje napríklad pracovnú dobu, bezpečnostné predpisy, postupy pri schvaľovaní služobnej cesty, používanie zverených prostriedkov, pravidlá pre čerpanie dovolenky a iné podmienky. Pracovný poriadok nemôže byť v rozpore so zákonníkom práce, môže ale presnejšie upravovať praktické náležitosti. Môže definovať nielen disciplinárne postihy, ale aj ponúkať výhody nad rámec zákonníka práce.

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohodu o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou podľa § 228a Zákonníka práce. Povinnými náležitosťami dohody sú:

 • druh práce
 • odmena za vykonanú prácu
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • doba na ktorú sa dohoda uzatvára

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Uvedenú dohodu je možné použiť len na príležitostnú prácu. Zákon zakotvuje písomnú formu tejto dohody, čo podmieňuje sankciou neplatnosti.

Dohodu o vykonaní práce

Tento druh zmluvy môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. V dohode o vykonaní práce musí byť:

 • vymedzená pracovná úloha
 • dohodnutá odmena za jej vykonanie
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy

Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

Brigáda

Platný zákonník práce brigádu ako typ pracovného pomeru nepozná, a preto sú brigády ošetrené spravidla dohodou o pracovnej činnosti. Vykonávať ich môžu študenti v rozsahu do 350 hodín ročne. Nie je stanovená minimálna výška mzdy a brigádnik nemá zákonný nárok (hoci môže byť dohodnutý nad rámec zákona) na dovolenku. Ochrana a bezpečnosť pri práci sa však vzťahuje na každého zamestnanca, vrátane brigádnikov. Brigádovať môže fyzická osoba od 16 rokov, ale kým nedosiahne plnoletosť, nemôže mať podpísanú hmotnú zodpovednosť. Okrem písomnej zmluvy, dodržiavania maximálneho času 20 hodín týždenne po dobu maximálne 12 mesiacov a veku minimálne 16 rokov, musí mať aj ukončené povinné 10 ročné štúdium.  Aby bola dohoda platná, musí mať štatút študenta.

Každá zmluva a dohoda musia byť urobené písomnou formou a každá zmluvná strana si ponechá jeden originál dokumentu. Pamätajte si, že už starí Rimania vedeli, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Oplatí sa preto investovať trochu času, a možno aj peňazí, do vytvorenia knižnice dokumentov a procesov, ktoré vám poslúžia dlhý čas. Aktualizačné školenia na osvieženie vedomostí a sledovanie legislatívnych zmien sú pre zodpovedného zamestnávateľa samozrejmosťou.

Autor: Martina Javůrková, MBA

Pridajte Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.