Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom portálov www.dimensions.sk, www.spozaplota.sk a www.terrafina.wordpress.com (ďalej len “portál/ portály/ portálu”) je obchodná spoločnosť Dimensions Consulting services s.r.o., so sídlom Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 119 144 (ďalej len ,,Dimensions Consulting services s.r.o.“), ktorá týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania menovaných portálov (ďalej len „VOP“).

Predmetom VOP je určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a užívateľa (poskytovateľa služieb a zákazníka) portálov vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom portálov pri užívaní portálov a využívaní ich služieb. Nákupom služieb cez portály a ich užívaním užívateľ súhlasí so znením týchto VOP, čím prehlasuje, že sa s VOP riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, a na znak súhlasu s ich obsahom sa zaväzuje ich dodržiavať pri užívaní portálov a využívaní ich služieb.

II. Základné pojmy

Pojmy používané v týchto VOP majú pre účely VOP nasledovný význam:

Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť Dimensions Consulting services s.r.o., so sídlom Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 47 119 144, zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88858/B. Prevádzkovateľ vlastní portál a zabezpečuje jeho riadne fungovanie vykonávaním činnosti administrátora, ako aj sprístupňuje portál užívateľom a registrovaným užívateľom ako priestor na komunikáciu, prehľad a nákup služieb.

Neregistrovaný užívateľ – fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (SZČO), alebo právnická osoba, ktorá navštívi portál a vstúpi na niektorú z jeho podstránok za účelom oboznámenia sa s portálom, najmä s jeho obsahom a službami, ktoré poskytuje, bez toho, aby sa registrovala.

Registrovaný užívateľ – fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (SZČO) alebo právnická osoba konajúca štatutárnym alebo zmluvným zástupcom, ktorá sa úspešne zaregistrovala prostredníctvom on–line (elektronického) registračného formuláru (ako poskytovateľ služby alebo zákazník), v ktorom vyplnila všetky prevádzkovateľom požadované registračné údaje, udelila súhlas na spracovanie osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a udelila súhlas so znením VOP.

Poskytovateľ služby je totožný s pojmom “Prevádzkovateľ”.

Služba – predmet činnosť poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkom, najmä:

 • Firemné vzdelávanie
 • Organizovanie kurzov, školení, workshopov a seminárov  pre verejnosť prezenčne aj on-line formou
 • Kariérny koučing a mentoring
 • Osobný mentoring 
 • Poradenské služby v oblasti ochrany osobných údajov, marketingu vrátane webstránok, manažmentu firiem
 • Publikácia printových a elektronických médií

Zákazník – je registrovaný aj neregistrovaný užívateľ, ktorý využíva všetky služby portálu na účely uspokojenia svojich potrieb alebo potrieb vyplývajúcich z jeho pracovných povinností, a to najmä tým, že kontaktuje poskytovateľa služby, požaduje podrobnejšie informácie a/ alebo nakupuje služby, o ktoré má záujem.

Portál – web stránka https://www.dimensions.sk, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi náhľad do rozsahu služieb, noviniek a udalostí prevádzkovateľa. Portál je tiež určený poskytovateľom služieb ako priestor na prezentáciu služieb partnerských spoločností podľa vlastného uváženia prevádzkovateľa Pre zákazníkov predstavuje portál prehľadnú databázu služieb v oblasti personálneho manažmentu, manažérskeho vzdelávania a iných s oblasťou riadenia ľudských zdrojov súvisiacich činností, vrátane možnosti kontaktovať poskytovateľa služieb a nakupovať služby instatne on-line alebo v klasickom režime na objednávku a faktúru.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) – predmetom týchto VOP je úprava obsahu zmluvného vzťahu založeného medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, pri používaní portálu a využívaní jeho služieb, predovšetkým práv a povinností prevádzkovateľa, poskytovateľa služby a zákazníka v oblasti používania portálu, ochrany osobných údajov a autorských práv.

Cenník – cenník služieb portálu, ktorý upravuje výšku odplaty za služby splatnosť odplaty a spôsob úhrady. Cenník tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP a zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom služby.

III. Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania a vymedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa sú uvedené v osobitnom dokumente dostupnom na portáli prevádzkovateľa.

IV. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká odsúhlasením objednávky zaslanej zákazníkom prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu, registráciou zákazníka (registrovaný užívateľ) na web stránke prevádzkovateľa alebo registráciou prostredníctvom google formulára, resp. mailchimp formulára, výnimočne dohodou o objednávke telefonicky.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje o objednávateľovi:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • V prípade spoločnosti názov a IČO spoločnosti
 • Názov alebo služby
 • Cena
 • Termín plnenia
 • Iné: lokalita, poskytnuté zdroje, počet hodín/ účastníkov a pod.

Zmluva, na základe ktorej vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na dobu trvania Služby poskytovanej prevádzkovateľom zákazníkom na základe objednávky zákazníka.

Objednávka potvrdená prevádzkovateľom je záväzná pre obe zmluvné strany, t. j. prevádzkovateľa aj zákazníka, pričom zmenená môže byť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Zmluva zaniká poskytnutím služby prevádzkovateľom zákazníkovi. Pred týmto dátumom môže zmluva zaniknúť:

 1. Písomnou dohodou zmluvných strán
 2. Odstúpením od zmluvy, resp. stornom objednávky (bod VII týchto VOP)

V. Ochrana osobných údajov

Dimensions Consulting services s.r.o kladie veľký dôraz na korektnosť obchodných vzťahov, etiku a právnu správnosť spolupráce. Informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené v osobitnom dokumente dostupnom na portáli prevádzkovateľa.

VI. Cena služieb a platobné podmienky

 1. Cenová ponuka je vypracovaná zákazníkovi individuálne na mieru.
 2. Za služby zákazník platí prevodom na účet, a to na základe faktúry, ktorá mu je vystavená v deň plnenia, najneskôr však v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom ku poskytnutiu služby došlo.
 3. Objednávka vykonaná podľa článku IV je záväzným dokumentom oprávňujúci prevádzkovateľa ku požadovaniu úhrady v dohodnutom čase, ako aj zákazníka ku požadovaniu dodania objednanej služby v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite.
 4. Termín splatnosti faktúry je 14 dní. V súlade s požiadavkami zákazníka je termín splatnosti faktúry možné dohodnúť aj inak.
 5. V prípade omeškania s platbou za poskytnutú službu viac ako 7 dní, je zákazník povinný zaplatiť 0,05% denne z ceny (v EUR) poskytnutej služby.

VII. Reklamácie, zľavy a storno podmienky

Reklamácie

 1. Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.
 2. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa:  office@dimensions.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby.
 3. V prípade opodstatnenej a prevádzkovateľom uznanej reklamácie sa prevádzkovateľ a zákazník individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Zľavy

 1. Zľavy je možné uplatňovať len a výhradne v zmysle aktuálnych informácii na portáli.
 2. Posledným dňom na uplatnenie zľavy je dátum uvedený ako “Platí do”, vrátane uvedeného dátumu.
 3. Za uplatnenie zľavy možno považovať aj objednávku v danej lehote.
 4. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nevyužitie zakúpenej zľavy zákazníkom, ktorému týmto nárok na zľavu prepadá.

Odstúpenie od zmluvy, resp. Storno objednávky: Firemní klienti

Storno objednávky pri konferenciách, prednáškach, seminároch, kurzoch, workshopoch a tréningoch, či iných podobných službách, pri ktorých poskytovateľ zabezpečuje priestory, technické zázemie a občerstvenie a/ alebo vykonáva prípravnú činnosť súvisiacu s dodaním objednanej služby je účtovaný vo výške 50% z dojednanej čiastky. 

V prípade, že bude objednávka stornovaná menej ako 3 kalendárne dni pre termínom realizácie, a nebude dohodnutý náhradný termín, storno poplatok bude navýšený o 25% z dohodnutej sumy objednávky. Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušného ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Odstúpenie od zmluvy, resp. Storno objednávky: Individuálni klienti

Storno objednávky pri konferenciách, prednáškach, seminároch, kurzoch, workshopoch a tréningoch, či iných podobných službách, pri ktorých poskytovateľ zabezpečuje priestory, technické zázemie a občerstvenie a/ alebo vykonáva prípravnú činnosť súvisiacu s dodaním objednanej služby je účtovaný vo výške 50% z ceny podujatia. 

Storno objednávky pri individuálnych kurzoch, tréningoch, poradenstve, mentoringu a iných podobných službách je bezplatné pri písomnom alebo telefonickom odhlásení sa:

 • 24 hodín pred čerpaním služby v rannom termíne
 • do 9:30 ráno v deň čerpania služby v popoludňajšom termíne

V prípade, že zákazník nezruší termín včas, a nebude splnená podmienka vis major alebo iné, nezávislé  od jeho vôle a konania nepredvídateľné okolnosti ako ochorenie, nevyhnutná starostlivosť o blízku alebo zverenú osobu, tak si prevádzkovateľ uplatňuje 100% storno poplatok. 

Storno objednávky prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ je v prípade technických príčin a alebo iných príčin (nezávislých od jeho vôle a konania) oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku).

 1. Prevádzkovateľ je v takomto prípade povinný upovedomiť o tom zákazníka v čo najkratšom možnom čase.
 2. Zároveň je prevádzkovateľ povinný dohodnúť si ďalší postup so zákazníkom v prípade storna objednávky (vrátenie uhradenej sumy za služby, prípadne náhradné poskytnutie služby a pod.).
 3. Forma (písomná alebo ústna) dohody je ponechaná na prevádzkovateľovi a zákazníkovi.
 4. V prípade, že prevádzkovateľ už prijal za službu časť alebo celú odmenu, je povinný vrátiť túto čiastku do 14 dní odo dňa oznámenia zákazníkovi, že odstupuje od objednávky.

VIII. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom (poskytovateľom služby a zákazníkom) neupravené týmito VOP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka).
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov,
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Písomnou dohodou (zmluvou) medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa môžu zmluvné strany dohodnúť odchylne od ustanovení VOP. V prípade rozporu zmluvy a VOP, majú prednosť zmluvné ustanovenia.

Zmluvné vzťahy sa spravujú v VOP účinnými v čase vzniku tohto vzťahu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje zákazníkov, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na web stránke. Uverejnením nových VOP pôvodné strácajú platnosť.

Uzavretím zmluvy prevádzkovateľom a zákazníkom dáva zákazník súhlas s týmito VOP, ako aj s Podmienkami používania a Zásadami na ochranu osobných údajov (oba dokumenty zverejnené na web stránke prevádzkovateľa).

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na web stránke www.dimensions.sk.

Posledná aktualizácia: 1. 2. 2021