Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., so sídlom Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dbáme na ich ochranu s maximálnou starostlivosťou. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne telefonicky či e-mailom na základe odporúčania našich spokojných klientov. 

Účely a právne základy spracúvania vašich osobných údajov

Aké sú naše oprávnené záujmy

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov: V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach, kedy preukazujeme a uplatňujeme naše právne nároky.

Propagácia našich služieb online: Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram) a na našej webstránke, môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu na zvyšovaní povedomia o našej práci.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Využívame služby odborníkov z oblasti práva (advokátska kancelária) a firemného účtovníctva (účtovná kancelária). 


Advokátska kancelária má sprístupnené vaše údaje v rozsahu, v akom sú uvedené na zmluve. Účtovná kancelária má vaše údaje sprístupnené v rozsahu, v akom sú uvedené na faktúre.

Poskytovatelia našich služieb boli vybraní a poučení o našich zásadach spracúvania osobných údajov, ku ktorým sme ich zaviazali, rovnako ako sú viazaní mlčanlivosťou. V určitých špecifických prípadoch môže dôjsť k našej zákonnej povinnosti sprístupniť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Cookies

  • Nevyhnutné (spracovanie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR): súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky a umožňujú vám využívať bezpečné online služby, ktoré poskytujeme; používanie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránka;
  • Nepotrebné súbory cookies a súbory cookise tretích strán: Na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR môžeme vo vašom zariadení ukladať štatistické a analytické súbory cookies. Vaše používateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou na základe ktorej môžeme pristúpiť k úpravam štruktúry a obsahu webovej stránky tak, aby bola pre vás obsahovo čo najzaujímavejšia. Údaje spracováva Google v anonymizovanej podobe a nie je možné bežnými prostriedkami identifikovať jednotlivých používateľov.

Prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín

Naša stránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a/alebo EU serveroch. Využívame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami. Aj keď sa snažíme nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, za účelom propagácie našich služieb online dochádza k prenosu do USA. 

USA s účinnosťou od 20. 9. 2023 poskytuje primerané záruky pri ochrane osobných údajov na základe Rozhodnutia EK2023/1795.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
  2. opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  3. vymazanie a zabudnutie (nie je aboslútne právo, výmaz sa môže uskutočniť len v zákonných prípadoch
  4. právo odvolať súhlas (nemá spätný účinok)

Ako dotknutá osoba máte povinnosť:

  1. uviesť iba úplné a pravdivé údaje
  2. v prípade zmeny svoje údaje zaktualizovať, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, si môžete uplatniť zaslaním žiadosti elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Dátum účinnosti

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné dňom zverejnenia 18.5.2018. V prípade, že sa zmení legislatíva alebo naše procesy, bude táto stránka aktualizovaná. 


Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2024