Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.dimensions.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov v maximálnej miere dbáme na vaše súkromie a na ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Dodržiavame zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity. Na tomto mieste sa dozviete, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje.

Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne telefonicky či e-mailom na základe odporúčania našich spokojných klientov. V prípade odporúčaní, ktoré si veľmi vážime, dodržiavame zásadu dobrovoľnosti, a preto vždy poprosíme o prvý kontakt z vašej strany.

Aké sú účely spracúvania vašich osobných údajov?

1. Komunikácia s vami pred aleob po objednaní služby
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov
4. Propagácia našich služieb online
5. Účtovné účely
6. Štatistiky a analýzy

Aké sú právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: GDPR čl 6., ods. 1, písm. b), teda spracúvanie nevyhnutné pre zmluvné a predzmluvné vzťahy
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: GDPR čl 6., ods. 1, písm. b), teda spracúvanie nevyhnutné pre zmluvné a predzmluvné vzťahy
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: GDPR čl 6., ods. 1, písm. f), teda spracúvanie nevyhnutné dosiahnutie našich oprávnených záujmov
4. Propagácia našich služieb online: GDPR čl 6., ods. 1, písm. f), teda spracúvanie nevyhnutné dosiahnutie našich oprávnených záujmov
5. Účtovné účely: Plnenie zákonnej povinnosti podľa GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c) plnenie zákonných povinností
6. Štatistiky a analýzy: Akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle GDPR čl. 89.

Aké vaše osobné údaje spracúvame?

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
4. Propagácia našich služieb online: bežné osobné údaje ako meno a priezvisko (na sociálnych sieťach), inak agregované anonymizované elektronické údaje o vašom zariadení, lokalite, dĺžke návštevy, najnavštevovanejšie stránky a iné štatistické údaje
5. Účtovné účely: osobné údaje v rozsahu uvedených na faktúre a e-mailoch / pošte, s ktorými nám faktúru zašlete alebo kam ju prijímate
6. Štatistiky a analýzy: sú spracúvané výhradne v anonymizovanej podobe, bez možnosti stotožnenia s konkrétnou osobou

Aké sú naše oprávnené záujmy

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov: V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach, kedy preukazujeme a uplatňujeme naše právne nároky.
Propagácia našich služieb online: Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram) a na našej webstránke, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania na základe nášho oprávneného záujmu na zvyšovaní povedomia o našej práci.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: v prípade, že sa na spolupráci nedohodneme, uchovávame vaše údaje po dobu 12 mesiacov, počas ktorých vás opätovne telefonicky alebo e-mailom kontaktujeme s potenicálne zaujímavými ponukami.
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: po skončení spolupráce vaše údaje neuchovávame.
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: do uspokojenia našich nárokov a v zmysle platnej legislatívy
4. Propagácia našich služieb online: spracúvanie trvá do doby, kým sa nerozhodnete nesledovať naše firemné profily a / alebo ostať s nami v spojení prostredníctvom osobných profilov na sociálnej sieti
5. Účtovné účely: 10 rokov, podľa súčasnej legislatívy
6. Štatistiky a analýzy: 5 rokov

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Využívame služby odborníkov z oblasti práva (advokátska kancelária) a firemného účtovníctva (účtovná kancelária).

Advokátska kancelária má sprístupnené vaše údaje v rozsahu, v akom sú uvedené na zmluve. Účtovná kancelária má vaše údaje sprístupnené v rozsahu, v akom sú uvedené na faktúre.

Poskytovatelia našich služieb boli vybraní a poučení o našich zásadach spracúvania osobných údajov, ku ktorým sme ich zaviazali, rovnako ako sú viazaní mlčanlivosťou. V určitých špecifických prípadoch môže dôjsť k našej zákonnej povinnosti sprístupniť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Dochádza ku prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín?

Naša webstránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na serveroch SR a / alebo EÚ. Používame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými garanciami.

Hoci sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pre propagáciu našich služieb online, k prenosu do tretích krajín dochádza. Ide najmä na správu online profilov na sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram), analytické, štatistické a marketingové služby spoločnosti Google, ktoré využívame na online aktivity ako zdieľanie blogov, aktuálnych ponúk a marketing.

Používame službu Google Analytics. Vaše užívateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Podľa toho potom prispôsobujeme obsah webu tak, aby bol pre vás obsahovo čo najzaujímavejší. Máme oprávnený záujem (GDPR čl. 6, ods. 1, f), zabezpečiť vašu maximálnu spokojnosť. Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

Druhým nástrojom na zvyšovanie kvality stránky, je Jetpeck od spoločnosti Automattic Inc. Vďaka tomuto nástroju sme schopní sledovať výkonnosť stránky, napríklad počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú (priame vyhľadávanie sociálne siete a iné zdroje). Údaje sú spracúvané v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov. Táto operácia má nepravidelný charakter. Súhrnné počty návštevníkov, najobľúbenejších stránok, článkov a vyhľadávaných výrazov sú k dispozícii až do vymazania služby Jetpeck.

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR.

Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020  bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. Ako prevádzkovateľ sme pristúpili aj k prijatiu dodatočných záruk, a to takým, že prostredníctvom našej webstránky neukladáme do vašich zariadení trackovacie kódy, cookies alebo pixely, ktoré by mohli byť napojené na siete sledujúce správanie užívateľa na internete.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:
1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
2. odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania (nespracúvame automatizovane)
3. opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
4. prenos svojich osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou (nespracúvame automatizovane)
5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie (neprofilujeme)
6. vymazanie a zabudnutie (nie je aboslútne právo, výmaz sa môže uskutočniť len v zákonných prípadoch)
7. právo odvolať súhlas (nemá spätný účinok)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa:Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako chránime vaše údaje?

Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Prijali sme súbor technických a organizačných bezpečnostých opatrení. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aká je účinnosť týchto zásad?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné dňom zverejnenia. V prípade, že sa zmení legislatíva alebo naše procesy, bude táto stránka aktualizovaná.

Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2021