Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.dimensions.sk je: Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava, Slovensko, IČO: 47 119 144.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dbáme na ich ochranu s maximálnou starostlivosťou. Rešpektujeme zásady zákonnosti, minimalizácie, transparentnosti, dôvernosti a integrity v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

Prečítajte si, aké konkrétne údaje postupujeme, prečo a ako dlho a ako ich chránime. V tomto dokumente sa dozviete:

  • ako a aké osobné údaje spracúvame;
  • aké sú účely a právny základ spracúvania;
  • aká je doba spracovania vašich údajov;
  • kedy a komu môžeme preniesť vaše údaje;
  • ako používame cookies;
  • aké máte práva ako dotknutá osoba;
  • ako nás môžete kontaktovať.
Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, sociálnej siete LinkedIn alebo Facebook, prípadne telefonicky či e-mailom na základe odporúčania našich spokojných klientov. V prípade odporúčaní, ktoré si veľmi vážime, dodržiavame zásadu dobrovoľnosti, a preto vždy poprosíme o prvý kontakt z vašej strany.

Aké sú účely spracúvania vašich osobných údajov?

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov
4. Propagácia našich služieb online
5. Účtovné účely
6. Štatistiky a analýzy

Aké sú právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: GDPR čl 6., ods. 1, písm. b), teda spracúvanie nevyhnutné pre zmluvné a predzmluvné vzťahy
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: GDPR čl 6., ods. 1, písm. b), teda spracúvanie nevyhnutné pre zmluvné a predzmluvné vzťahy
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: GDPR čl 6., ods. 1, písm. f), teda spracúvanie nevyhnutné dosiahnutie našich oprávnených záujmov
4. Propagácia našich služieb online: GDPR čl 6., ods. 1, písm. f), teda spracúvanie nevyhnutné dosiahnutie našich oprávnených záujmov
5. Účtovné účely: Plnenie zákonnej povinnosti podľa GDPR čl. 6, ods. 1, písm. c) plnenie zákonných povinností
6. Štatistiky a analýzy:GDPR čl. 6, ods. 1, písm. a) – váš súhlas

Aké vaše osobné údaje spracúvame

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
4. Propagácia našich služieb online: bežné osobné údaje ako meno a priezvisko (na sociálnych sieťach), inak agregované anonymizované elektronické údaje o vašom zariadení, lokalite, dĺžke návštevy, najnavštevovanejšie stránky a iné štatistické údaje
5. Účtovné účely: osobné údaje v rozsahu uvedených na faktúre a e-mailoch / pošte, s ktorými nám faktúru zašlete alebo kam ju prijímate
6. Štatistiky a analýzy: sú spracúvané výhradne v anonymizovanej podobe, bez možnosti stotožnenia s konkrétnou osobou

Aké sú naše oprávnené záujmy

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov: V prípade súdnych alebo mimosúdnych sporov, vymáhania pohľadávok, oznamovaní skutočností orgánom verejnej moci a podobných činnostiach, kedy preukazujeme a uplatňujeme naše právne nároky.
Propagácia našich služieb online: Pri zverejňovaní obsahu na našich sociálnych sieťach (LinkedIn, Facebook, Instagram) a na našej webstránke, môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu na zvyšovaní povedomia o našej práci.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

1. Komunikácia s vami pred alebo po objednaní služby: v prípade, že sa na spolupráci nedohodneme, uchovávame vaše údaje po dobu 12 mesiacov, počas ktorých vás opätovne telefonicky alebo e-mailom kontaktujeme s potenicálne zaujímavými ponukami.
2. Poskytovanie služieb poradenstva alebo vzdelávania: po skončení spolupráce vaše údaje neuchovávame.
3. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich právnych nárokov: do uspokojenia našich nárokov a v zmysle platnej legislatívy
4. Propagácia našich služieb online: spracúvanie trvá do doby, kým sa nerozhodnete nesledovať naše firemné profily a / alebo ostať s nami v spojení prostredníctvom osobných profilov na sociálnej sieti
5. Účtovné účely: 10 rokov, podľa súčasnej legislatívy
6. Štatistiky a analýzy: 5 rokov

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Využívame služby odborníkov z oblasti práva (advokátska kancelária) a firemného účtovníctva (účtovná kancelária).

Advokátska kancelária má sprístupnené vaše údaje v rozsahu, v akom sú uvedené na zmluve. Účtovná kancelária má vaše údaje sprístupnené v rozsahu, v akom sú uvedené na faktúre.

Poskytovatelia našich služieb boli vybraní a poučení o našich zásadach spracúvania osobných údajov, ku ktorým sme ich zaviazali, rovnako ako sú viazaní mlčanlivosťou. V určitých špecifických prípadoch môže dôjsť k našej zákonnej povinnosti sprístupniť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci.

Cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré servery ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď pristupujete na webové stránky. Dôvody, prečo môže byť súbor cookie uložený vo vašom zariadení, keď navštívite našu webovú stránku:

Nevyhnutné (spracovanie na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR): súbory cookie, ktoré umožňujú správne fungovanie webovej stránky a umožňujú vám využívať bezpečné online služby, ktoré poskytujeme; používanie týchto súborov cookies je nevyhnutné pre fungovanie stránka;
Nepotrebné súbory cookies a súbory cookise tretích strán: Na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR môžeme vo vašom zariadení ukladať štatistické a analytické súbory cookie. Vaše používateľské správanie je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Tomuto následne upravíme obsah webovej stránky tak, aby bola pre vás obsahovo čo najzaujímavejšia. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú IP adresa, poloha, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času stráveného na webovej stránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a záľuby návštevníkov stránky. Údaje spracováva Google v anonymizovanej podobe a nie je možné bežnými prostriedkami identifikovať jednotlivých používateľov.

Dochádza ku prenosu vašich osobných údajov do tretích krajín?

Naša stránka a e-mailové úložisko a ich zálohy sú na slovenských a/alebo EU serveroch. Využívame služby slovenského poskytovateľa s príslušnými zmluvnými a technickými zárukami.
Aj keď sa snažíme nastaviť spracúvanie osobných údajov tak, aby nedochádzalo k prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, za účelom propagácie našich služieb online dochádza k prenosu do tretích krajín.

Týka sa to najmä:
– správa online profilov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (Meta Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko)
– správa online profilu na sociálnej sieti LinkedIn (1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085)
– analytické, štatistické a marketingové služby spoločnosti (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko)
– zasielanie newsletter pomocou nástroja Mailchimp (Intuit, Intuit Corporate Headquarters
2632 Marine Way Mountain View, CA 94043)
– nástroja Jetpeck, pomocou ktorého je možné na webe pridávať komentáre a sledovať štatistiky ako napríklad najpopulárnejšie články (Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110 

Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch a považujú sa za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Akýkoľvek prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru prebieha len za prísneho dodržiavania ochrany osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.

Aké sú vaše práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:
1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov
2. odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom automatizovaného spracúvania (nespracúvame automatizovane)
3. opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
4. prenos svojich osobných údajov, ak prebieha automatizovanou formou (nespracúvame automatizovane)
5. namietať profilovanie a automatizované spracúvanie (neprofilujeme)
6. vymazanie a zabudnutie (nie je aboslútne právo, výmaz sa môže uskutočniť len v zákonných prípadoch)
7. právo odvolať súhlas (nemá spätný účinok)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, elektronickou poštou na office@dimensions.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa:Dimensions Consulting Services s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené, a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná, do 30 dní od ich prijatia. Tým nie je dotknuté právo dotknutej osoby podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako chránime vaše údaje

Vaše údaje sú uložené po dobu zmluvného vzťahu v zabezpečenej PC jednotke s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Prijali sme súbor technických a organizačných bezpečnostých opatrení. Všetci naši pracovníci a dodávatelia podporných služieb, ktorí prídu s vašimi údajmi do styku, boli náležite poučení o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

Aká je účinnosť týchto zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné dňom zverejnenia. V prípade, že sa zmení legislatíva alebo naše procesy, bude táto stránka aktualizovaná.

Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2021