Audity

Mapujeme technické a obsahové časti webov a e-shopov a anlayzujeme či spĺňajú požiadavky GDPR. Súčasťou analýzy je aj prehľadný návrh konkrétnych zmien. V spolupráci s vašimi poskytovateľmi webových služieb sa podieľame na nasadení riešení.

Dokumentácia

Zmapujeme správnosť vašej existujúcej dokumentácie, prípadne vám ju pripravíme od základov. Výsledkom je súbor dokumentov, analýz, interných smerníc, technických a organizačných bezpečnostných opatrení na mieru, ktorý rozsahom a obsahom zodpovedá skutočným potrebám vašej organizácie, ako aj požiadavkám legislatívy.

GDPR školenia

Ak sa chcete v GDPR povinnostiach zorientovať lepšie a rozumieť súvislostiam tak, aby ste získali viac istoty čo sa týka správnosti procesov a povinností prevádzkovateľa či sprostredkovateľa, ponúkame školenia na mieru pre konateľov, riadiacich pracovníkov aj zamestnancov.

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovedná osoba priebežne dohliada na aktuálnosť dokumentácie a správnosť procesov, aktualizuje dokumentáciu, podieľa sa na tvorbe firemnej kultúry nastavenej na ochranu osobných údajov, pripravuje a aktualizuje zásady spracúvania osobných údajov, vedie záznamy o spracovateľských činnostiach, podiela sa, tvorí a monitoruje bezpečnostnú politiku spracúvania.


Naše zásady

Pri našej práci sa nespoliehame na generické vzory a šablóny. Máme bohatú knižnicu aktuálnych zdrojov a vašu dokumentáciu pripravíme podľa vašich skutočných potrieb. Pravidelne sledujeme novinky, metodické usmernenia, rozhodnutia súdov a dozorných orgánov na Slovensku aj v zahraničí, ako aj technologické a iné dôležité informácie. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných konferencií a školení o praktickej implementácii a riadení opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Komunikujeme transparentne. U nás vždy dopredu viete, čo a prečo budeme robiť, ako dlho to bude trvať, koľko to bude stáť. Rešpektujeme špecifiká vašej organizácie a odvetvia, v ktorom pôsobíte. Diskutujeme a hľadáme najvhodnejšie riešenia vám na mieru.