Hľadá sa manažér. Zn.: Líder

Spoločnosť, pre ktorú som roku 2002 začala pracovať ako headhunter, ponúkala svojim klientom službu nazvanú “Executive Search”. To znamenalo, že sme napriamo a s maximálnou diskrétnosťou oslovovali top manažérov, ktorých sme si vytipovali ako potenciálne vhodných kandidátov na top manažérske pozície u našich klientov. Netrvalo dlho, a mala som sa zúčastniť ako pozorovateľ pri prvom pohovore. 

Aby ste rozumeli, v čom boli tieto pohovory špecifické: títo ľudia mali super plat aj pozíciu a nehľadali aktívne nové pôsobisko. Niektorí nám to aj dali patrične pocítiť už počas prvého, telefonického kontaktu. 

“Keď vojde ten pravý, tak to jednoducho vieš. Vidíš to z toho, ako kráča, ako si sadá, ako sa pozerá. Poznáš to podľa toho, ako rozpráva,” povedala mi moja prvá šéfka a ja som nechápala, o čom hovorí. Rozvíjala myšlienku ďalej a dozvedela som sa, že skutočný manažér má nielen svoju odbornosť a status, ale zároveň veľmi normálny, ľudský a slušný spôsob vystupovania. Nepovyšuje sa, nemá maniere, komunikuje otvorene, stojí nohami na zemi, má sebareflexiu, nie je pasívne agresívny, neútočí z pozície moci či pocitu nadradenosti.  Čas ukázal, že šéfka sa nemýlila. Mnohí manažéri boli maximálne kompetentní, ale len pár ich bolo aj lídrami. 

Trochu histórie

Jedna z definícií manažmentu opisuje manažéra ako človeka, ktorého “primárnymi aktivitami sú manažérske funkcie, pomocou ktorých pôsobí na objekty manažmentu, teda človeka, ktorý plánuje, organizuje, vedie a kontroluje ľudské, finančné a informačné zdroje” (M. Sedlák, Manažment). 

Manažment zjednodušene znamená riadenie a smerovanie činností podniku či jeho častí, najmä riadenie špecifických, odborných oblastí  ako napríklad manažment kvality, výroby, logistiky, zákazníckých vzťahov, finančný manažment, manažment ľudských zdrojov a iné.  Cieľom manažmentu je dosiahnutie definovaných, špecifických cieľov.  Nositeľom manažérských právomocí a vykonávateľom činností manažmentu je manažér; v slovenskom ekonomickom  a prostredí sú zaužívané aj tituly ako riaditeľ alebo vedúci. 

Lingvisticky a etymologicky je slovo manažér pochádza z anglického jazyka, a v preklade znamená „riadiť“. Jeho pôvod je v talianskom slove „managgeriare“ (narábať), a nadväzuje na pôvodnú latinskú formu „manidiare“ (narábať) z latinského „manus“ (ruka). 

V domácom slovenskom prostredí je slovo manažment udomácnilo v priebehu 90-tych rokov s príchodom zahraničných investorov a podnikov, no  jeho história siaha do oveľa dávnejších dôb. Ako uvádza P. Drucker vo svojej knihe „Manažment – budúcnosť začína dnes“, tento fakt je najstarostlivejšie stráženým tajomstvom manažmentu.

„Prvým cieľavedomým a systematickým aplikovaním princípov manažmentu v Spojených štátoch – vykonávaným s plným vedomým toho, že ide o aplikáciu manažmentu, bola reorganizácia armády, ktorú uskutočnil Elihu Root, minister vojny Teddyho Roosvelta.“ 

Prvý „mestský manažér“ sa objavil v roku 1908, a svoju manažérsku činnosť vykonával v oblasti mestskej politiky. Koncepty a princípy manažmentu z armádnej a politickej sféry sa v podnikateľskom prostredí objavili až v rokoch 1950 – 1951. Vo svojich začiatkoch sa manažment uplatnil v podnikateľskom prostredí novovzniknutých akciových spoločnosti a trustov, ktoré na rozdiel od dovtedy existujúcich podnikov nemali majiteľov, ale akcionárov. To bol jeden z dôvodov, prečo bolo potrebné prísť s novým spôsobom riadenia. 

Hľadá sa manažér. Zn. Líder

Jednou zo súčasných požiadaviek na manažérov je líderstvo. Zabúda sa na to, dobrý manažér je predovšetkým výkonným úradníkom, administrátorom, plánovačom a kontrolórom, čo sú úlohy, ktoré potrebujú úplne iné vnútorné nastavenie, iné postupy a iný prístup než líder. 

V každom prípade, ani manažér, ani líder, nemôže naháňať lacnú popularitu. Jeho autorita sa má zakladať na odbornosti a dôveryhodnosti, ktorými dáva tým, s ktorými pracuje, pocit istoty a bezpečia. To platí pri vedení tímu, riadení projektu, prezentáciii u klienta, pri pracovnom pohovore, jednoducho všade. 

Ak má manažér alebo líder nejakú popularitu, mala by byť prostriedkom, nie cieľom. Nejde o to zapáčiť sa väčšine, ale robiť dobré veci dobre. 

Medzi odborné predpoklady manažéra patria technické zručnosti, diagnostické a analytické schopnosti, ktoré umožňujú manažérovi odborne riadiť špecifické úseky ako finančný úsek, úsek kvality, predaja, IT či iné. Spravidla je zaužívané, že manažér získava svoje technické odborné zručnosti  štúdiom, ale aj v praxi. Ide o merateľné kritérium. 

Prečo teda neuspeje každý, kto vie takpovediac „robiť svoju robotu“? Rozhodovanie o výbere by bolo smiešne jednoduché, ak by sme vyberali z kandidátov len na základe “nevie – vie – ako dobre vie”, teda kompetenčných kritérií. Viac než často som od tých, ktorí si vyberali ľudí do tímu, počula ako dôvod zamietnutia, že mu kandidát nesedí osobnostne. Často som sa na tento dôvod hnevala, hlavne v prípadoch, že sme obsadzovali pozíciu, na ktorú bolo málo kvalifikovaných uchádzačov a ten, kto robil nábor nechceľ zľaviť ani z týchto náročných kritérií. 

“Veď nehľadá kamaráta na pivo!”, zúrila som v duchu. 

No to nie. A samozrejme, objektívne to úplne chápem, rozumiem tomu a tiež by som trvala na tom, že chcem do tímu človeka, s ktorým sa chcem každý deň stretávať, riešiť veci, dôverovať, srandovať, diskutovať, učiť sa a inšpirovať. 

Osobnosť ako kritérium výberu zamestnanca

Osobnostné predpoklady sú na rozdiel od tých odborných nemerateľné, aspoň nie v pravom zmysle slova. Hľadá sa akýsi ideál manažéra, ktorý osobnostne zapadne nielen do kultúry spoločnosti, a zároveň naplní predstavu budúceho nadriadeného o vhodnom manažérovi. 

Osobnostné predpoklady, napriek tomu, že sú dôležité, sú zadefinované spravidla veľmi vágne, pokiaľ vôbec. Ponúkam výber najčastejších osobnostných požiadaviek z reálnych inzerátov na posty vrcholových pracovníkov:

 • ochota tvrdo pracovať
 • proaktívna osobnosť s orientáciou na výsledky
 • silná proklientská orientácia
 • ústretové a reprezentatívne vystupovanie
 • dobrá reputácia a dôveryhodnosť 
 • orientácia na obchod, akvizície, schopnosť identifikovať príležitost
 • sebavedomý, schopný pracovať nezávisle, pro-aktívny a ambiciózny
 • štruktúrovaný, presný a komunikatívny
 • sebamotivovaný, schopný pracovať na viacerých projektech a prioritizovať 
 • skvelé líderske schopnosti a schopnosť pracovať v tíme 
 • skvelé komunikačné a vyjednávacie zručnosti 

V inzerátoch, ale aj pri pracovných pohovoroch absentuje preskúmanie osobnostných predpokladov ako sú:

 • Osobnostná integrita
 • Sebareflexia 
 • Prístupnosť 
 • Vytrvalosť
 • Sebadisciplína
 • Zmysel pre fair play
 • Zmysel pre spravodlivosť 
 • Empatia
 • Taktnosť
 • Súdnosť
 • Ústretovosť
 • Autentickosť 
 • Rozvážnosť
 • Pravdovravnosť
 • Ochota objavovať 
 • Etické hodnoty

Osobnosť manažéra a jeho komptencie sú pre úspech podniku kľúčové. Manažér môže mať lídersky prístup, jeho náplň práce však nie je líderstvo. Podobne môže mať koučovací prístup, ale nebude koučom.

Existuje množstvo diskusií, či je líderstvo vrodené, alebo sa lídrom človek stáva. Ja si myslím, že na obe otázky je odpoveď áno. Avšak pozor. Nemýľme si autentické líderstvo s náhradným povrchným “halo” efektom. Povedané slovami Petra Druckera:

“Medzi tými najefektívnejšími vodcovskými osobnosťami, s ktorými som sa stretol a s ktorými som za to polstoročie pracoval, boli ľudia, ktorí sa zamykali v kancelárii, a naopak, ľudia extrémne spoločenskí. Niektorí boli rýchli a impulzívni, zatiaľčo iní študovali situáciu a trvalo im dlho, než došli k nejakému záveru … To jediné, čo tí efektívni, s ktorými som sa stretol mali spoločné, bola absencia jedného osobného rysu: mali malú alebo žiadnu “charizmu“, a  rovnako tak minimále nepoužívali tento termín a nezaoberali sa jeho významom.“ 

Myslím, že stojí za to si na tento postreh pamätať pri výberovom konaní na manažérske pozície, čo myslíte? 


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Spolupracuje najmä s rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi a inštitúciami na Slovensku. Venuje sa ochrane osobných údajov a marketingu. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.